Rólunk

A Csillagház Alapítvány célcsoportja Alapító Okirata értelmében a Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola és EGYMI. A Csillagház halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek nevelését, oktatását, mozgásfejlesztését végző köznevelési intézmény. Tanulói összetételét tekintve: az összes gyermek mozgáskorlátozott, tanulási vagy értelmi képességeikben akadályozott, jelentős részüknél áll fenn érzékszervi vagy észlelési zavar, valamint kommunikációs probléma, beszédfogyatékosság vagy beszédzavar.

A Csillagház Alapítvány célja a halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek korszerű és szakszerű iskolai és iskolán kívüli fejlesztésének, nevelésének, gondozásának, szabadidős tevékenységének segítése, támogatása. Ehhez kapcsolódóan az Alapítvány további célkitűzése a gyermekek fejlődéshez szükséges akadálymentes épített és tárgyi környezet folyamatos fejlesztése, hozzájárulás terápiás foglalkozások szervezéséhez, külső helyszíneken, társintézményekkel közösen szervezett programok megvalósításához, lebonyolításához, ezzel érzelmi és szociális életük gazdagításához, a lehetséges önállóságra, önellátásra nevelésükhöz. Az Alapítvány kitüntetett célja a fentiek mellett a halmozottan fogyatékos gyermekek oktatásával-nevelésével foglalkozó szakemberek szakmai fejlődésének, kutató és ismeretterjesztő tevékenységének elősegítse, más intézményekkel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és együttműködés támogatása.

Az alapítvány mint közhasznú szervezet céljai elérése érdekében a 2011. évi CLXXV. tv. 32. § szerinti feltételek teljesülésétől kezdve az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja a következő közfeladatok ellátásával:
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés /20ll. évi CXC. tv. 4. § (1) bek. törvény a nemzeti köznevelésről/,
- rehabilitációs foglalkoztatás /1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. § /.
Az Alapítvány tartós közérdekű célját támogatások nyújtásával, előadások, programok és rendezvények szervezésével, így különösen az alábbi tevékenységekkel valósítja meg:

Csillagház
Mobirise
Az Alapítvány

- közreműködik a Csillagház Általános Iskola (székhelye: 1038. Budapest, Ráby Mátyás 16.) pedagógiai munkájának segítésében;
- közreműködik új oktatási koncepciók, módszerek kutatásának, illetve gyakorlati megvalósításának támogatásában;
- közreműködik oktatási, nevelési, gyermekpszichológiai, gyermek-egészségügyi tárgyú tanulmányok, elemzések, szakcikkek, könyvek és a médiában való megjelenésének elősegítésében;
- közreműködik a Csillagház Általános Iskola minőségi oktató-fejlesztő eszközökkel, tanszerekkel, sportszerekkel való ellátásában;
- közreműködik kapcsolatok létrehozásában és fenntartásában külföldi társintézményekkel;
- közreműködik nemzetközi együttműködések kialakításában, tanulmányutak, táborok szervezésében;
- közreműködik a fogyatékos gyermekek esélyegyenlőségének megteremtésében pályázatok írása és pályázás;
- közreműködik a sportolási lehetőségek bővítésében, sportversenyek rendezésében
- közreműködik szakmai rendezvények és gyermekprogramok szervezésében.

Kuratórium

Vass Tímea
Vass Tímea 

kuratóriumi elnök

Martonné Lakati Viktória

kuratóriumi tag

Molnár Krisztina

kuratóriumi tag

Naményi Eszter 

kuratóriumi tag

Fehérné Ivanov Szilvia
Fehérné Ivanov Szilvia

kuratóriumi tag

Naszály-Németh Rita

alapító

Tevékenységünk

Erdei iskola a Csillagház tanulói számára
Idén a veszélyhelyzet miatt csak egy alkalommal valósult meg az erdei iskola.
A gyerekek súlyos mozgáskorlátozottságából adódóan ritkán járnak erdei terepen (sokszor és leginkább "steril" körülmények közt vannak), a megismerő tevékenységeik szintén korlátozottak halmozott sérülésükből adódóan, ezért különösen fontos számukra a közvetlen tapasztalatszerzés. A megszerzett ismeretek pozitív élményekként épültek be a gyerekekbe, és mint ilyenek, sokkal tovább előhívhatók, az oktatási folyamatban felhasználhatók. Az Alapítvány ebben az évben is osztozott a terheken a gyermekek szüleivel.

Nyári tábor
A digitális oktatás miatt hosszú időre magukra maradtak a családok. Őket megsegítendő rendhagyó módon zajlottak a nyári programok a Csillagházban. Júliusban két hétre az iskola falai között, a biztonsági előírások maximális betartása mellett szervezett bejárós táborokat az iskola. Az élmény-nyújtás mellett fontos szempont volt, hogy a szülőket tehermentesítsük pár napra. Az alapítvány a táborok eszköz- és alapanyagigényét igyekezett kielégíteni. 

Az iskolának folyamatosan megújuló, és hosszú távon elköteleződött munkatársakra van szüksége ahhoz, hogy fejlődni tudjon, hogy a tapasztalatok felhalmozódhassanak, valamint tartósan magas színvonalon tudjon működni, és megőrizze innovációs szemléletét.
A gyermekpopuláció különlegessége speciális és komplex tudást igényel a gyógypedagógusoktól, melyet az ingyenes képzések nem biztosítanak. Állami források nem állnak rendelkezésünkre. Célunk, hogy külső támogatók bevonásával rendszeresen, célzottan segíthessük a szakembereket.

A 2020-as évben a következő képzéseken vehettek részt a Csillagház kollégái:
• ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar „Tanulásban akadályozottak pedagógiája” c. szakirányú továbbképzés – 1 fő részleges támogatás
• Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai c. tanfolyam – 1 fő teljes támogatás
• Celerus Bt. akkreditált felnőttképzési intézmény Csoportos újraélesztés tanfolyama 20 fő részére – 2021. januárra halasztottuk a járványhelyzetre való tekintettel
• IT Services Hungary digitális kompetenciafejlesztő képzés a tantestület számára – a vírushelyzet miatt jövőre kerül rá sor 

Június 15-én búcsúztak a végzősök. Az intézmény dolgozói akkor különleges online műsorral köszöntek el a ballagóktól, de augusztus végén lehetőség nyílt egy utolsó személyes találkozóra is az iskola udvarán. Az események szervezéséhez és lebonyolításához nyújtott segítséget szervezetünk.

A kutyaasszisztált foglalkozások szerves részét képezik a halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek speciális nevelésének, oktatásának. A halmozott fogyatékosságot okozó sérülés többnyire nem csak a központi idegrendszer mozgásért felelős területeit érinti, hanem a beszédszervek működését és a kognitív funkciókat is, amelyek korlátozzák az új információk felvételét. A nevelés-oktatás hatékonyságát jelentősen növeli a kutya asszisztálása a tanítási órákon, ha a gyógypedagógus a tanterv aktuális témaköreibe beépíti a kutya által ismert feladatokat, vagy együtt tanulják meg a gyerekekkel az adott témakör bizonyos mozzanatait.
A kutyaasszisztált terápia az iskolai rendszerű fejlesztéshez három kiemelt területen illeszkedik szervesen:
- kognitív területek fejlesztése a tanórákon (figyelem, emlékezet, gondolkodás, észlelés, érzékelés)
- kommunikáció-fejlesztés (beszédfejlesztés, alternatív és augmentatív kommunikáció - AAK fejlesztés)
- mozgásnevelés és önkiszolgálás.
A kutyaterápiás foglalkozások egy részét az intézménnyel a terápiában évek óta szerződésben álló Kutyával az Emberért Alapítvány (KEA) biztosítja, de támogatóinknak köszönhetően négy éve az alapítvány egy kiskutyát is vásárolt terápiás célra. Kiképzése befejeződött, a napi szükségleteinek, étkezésének, orvosi kezeléseinek finanszírozásában azonban szükségünk van további folyamatos segítségre. 

A digitális tanrend időszaka hatalmas terhet rótt a családokra és a pedagógusokra is, mely különösen igaz volt a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő szülőkre és a velük kapcsolatban álló gyógypedagógusokra. A tanulók nemcsak a tanulás folyamatában szorulnak segítségre, hanem egésznapos ellátást igényelnek az étkezés, tisztálkodás, a családi tevékenységekbe való bekapcsolódás, de még játéktevékenység közben is. A szülőkkel való kapcsolattartásban a személyesebb és egyéni igényekhez alkalmazkodó megközelítés lehetett csak célravezető 2020 tavaszán. Ehhez az alapítvány a szükséges technikai háttér megteremtésével igyekezett segítséget nyújtani a szakemberek számára. Az infrastrukturális fejlesztés a beérkezett igények mentén a 2020-as évben folyamatos volt, e területen történt a legnagyobb beruházás. Az eszközökkel igyekeztünk minden osztály és szakmai közösség mindennapi iskolai munkáját megsegíteni és a lehetséges távoli munkavégzés idejére is eszközt biztosítani az arra rászorulók számára.

Két éve elromlott az intézmény kemencéje, melyet munkatevékenység tanóra keretein belül használtak a Csillagház tanulói. Idén sikerült egy céget találni, amely vállalta a javítást. E költség kifizetését vállalta az alapítvány.
/A munkatevékenység integrált módon foglalja magába a manipuláció fejlesztését, az önkiszolgálás és kézimunka anyagát, alapvető háztartási ismereteket és háztartási munkát vagy annak részfeladatait, a kertgazdálkodást - növényápolást, kisállat-gondozást, valamint a pályaorientációt./ 

A halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott tanulók védelmére, oktatás-nevelésének támogatására az intézmény dolgozóinak maszkokat, arcplexiket és egy nagyobb teljesítményű ózongenerátort vásároltunk, illetve szereztünk be támogatóink segítségével. A gyermekek egészségi állapota jóval fogékonyabbá teszi őket a megbetegedések iránt, és valószínűbbek a szövődmények is. Ezért kellett a védekezés minden lehetséges eszközét felhasználnunk.
Diákjaink a tanulásban, az önellátásban és a mozgásban is – állapotuktól függően – egyéni megsegítésre és közvetlen támogatásra szorulnak. Így a közvetlen kapcsolat nem mellőzhető a mindennapi iskolai létben. Ehhez nyújtott nagy segítséget a maszkok, plexik beszerzése. Az intézményi munka során számtalan segédeszközt, illetve fejlesztő eszközt is közösen használnak a dolgozók, az épület adottságai miatt pedig viszonylag zsúfoltak a rendelkezésre álló terek. Az ózongenerátor készülék beszerzésével hatékonyabbá tehető ezen eszközök és a kis terek megfelelő fertőtlenítése. 

A MOL Gyermekgyógyító Program által támogatott projekt célja a halmozottan fogyatékos tanulók komplex érzelemkifejezésének és -tudatosításának, a verbális és nonverbális kifejezőképességének fejlesztése, valamint a feszültségmentes, önfeledt alkotás elősegítése volt. A januárban induló 80 órás, zárt csoportos program arra kereste a választ, hogy mennyire használhatók a művészetterápia eszközei a Csillagház tanulói esetében. A foglalkozásokat az intézményben dolgozó logopédus kolléga tartotta, munkájából a Wesley János Lelkészképző Főiskolán szakdolgozat, a Gyermekgyógyító Program számára pedig szakmai beszámoló készült.

A Csillagház munkájának webes hátterét már hét éve a Csillagház Alapítvány biztosítja. Idén újabb öt évre került megvásárlásra a csillaghaz.com domain, a webhosting szolgáltatásért pedig évente kétszer fizetünk.

Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Civil Működési Pályázatának keretét az alapítvány évről évre az iskola működési feltételeinek biztosítására fordítja. Az irodaszer mellett folyamatosan fejlesztjük a nyomtatóparkot, szerzünk be tonert, laminálófóliát, hogy a halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek adaptált tananyagokhoz, számukra használható munkaeszközökhöz jussanak. Komplex kommunikációs igényű tanulóink speciális program segítségével (Boardmaker – PCS) jutnak a számukra nélkülözhetetlen képkommunikációs anyagokhoz. Az intézmény nyomtató- és laminálófólia igénye emiatt hatalmas.

Támogatóink

Corning Hungary Kft.

Deutsche Telekom Systems Solutions Hungary Kft.

General Electric Magyarország

MOL Gyermekgyógyító Program

United Way Magyarország

III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Révész Bt.

Mediwel Kft.

Akadálymentes kisbusz beszerzése

 
Tisztelt Támogatóink!

A Csillagház Gyógypedagógiai Általános Iskola 1973 óta oktatja, neveli a Budapesten és annak vonzáskörzetében élő halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekeket. Az egyetlen olyan iskola a fővárosban, mely kizárólag ennek a különleges diákcsoportnak nyújt általános iskolai képzést.
Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében már a kezdeti évektől különböző módokon, de megoldott a rászoruló diákok iskolabusszal történő szállítása. Az iskolától való nagy távolság (Budapest szinte minden kerületéből érkeznek diákok Csillaghegyre), a súlyosan mozgáskorlátozott gyermekek- fiatalok szállításának speciális szállítási igényei, és az ezzel összefüggő fizikai-szervezési, anyagi nehézségek sok család számára teszik lehetetlenné gyermekük napi szintű iskolába juttatását. Így az érintettek tankötelezettségének teljesítése elképzelhetetlen az iskolabusz-szolgáltatás nélkül.
A 2021-22-es tanévben is 5 darab nyolcszemélyes, átalakított, kerekesszék rögzítésére alkalmas jármű végzi minden hétköznap ezt a feladatot. A fenntartó Észak-Budapesti Tankerületi Központ teljeskörűen finanszírozza a járművek működtetését, szervizelését, a javítások költségét. A 2011-ben beszerzett járművek a mindennapos városi használat következtében az elmúlt évben már havi szinten hibásodtak meg, pótlásuk a javítás ideje alatt nem megoldható.
Ezért az iskola munkáját támogató Csillagház Alapítvány célul tűzte ki egy átalakított vagy átalakítható, új kisbusz beszerzését, mely az éppen szervizelt jármű helyett biztosítani tudja a szolgáltatás folyamatosságát, így nem kényszerülnek otthonmaradásra diákjaink, az oktatás, mozgás- és kommunikációfejlesztés folyamatos lehet. Fenntartónk a működtetés költségeit felvállalja, az nem terheli az Alapítvány költségvetését.
Egy új, akadálymentes busz kibővíti a lehetőségeinket is, hogy kilépjünk az iskola falai közül, és saját megtapasztaláshoz, élményhez juttassuk diákjainkat. Érzékenyítő programjainkat pedig több helyre vihetjük el.
Diákjaink minden nap 2-4 órát töltenek a buszban lakóhelyük, és az iskola között. Sokan küzdenek egészségügyi problémákkal (epilepszia, shunt), és súlyos mozgásállapotuk miatt csak ülőfűzőben, speciális eszközökkel biztosítva szállíthatók. Ezért kifogástalan műszaki állapotú, légkondicionált járműre van szükségünk.

Számítunk összeköttetéseikre, támogatásukra, hogy az Alapítvány gépjármű-adományhoz, illetve anyagi támogatáshoz jusson a cél eléréséhez!
További kérdéseikkel keressenek minket bizalommal:
Illés Barbara intézményvezető - illes@csillaghaz.com Vass Tímea kuratóriumi elnök - j.vass@csillaghaz.com

Busz technikai adatok

Motor: legalább 2200 cm3, dízel motor, euro5 besorolás
Felszereltség: ABS, centrál zár, klíma, szervo kormány, állítható kormány, állítható vezető oldali ülés, vezető oldali légzsák, elektromos ablakemelő
Méret: raktér magasság: min.180cm, raktér szélesség: min. 180cm, raktér hosszúság: min. 370cm, 3 tonnát nem meghaladó önsúly
Példa típusok: Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Mercedes Sprinter, Renault Master, Ford Transit, Iveco Daily, Fiat Ducato, Volkswagen Crafter

Támogatás – 1 %

Csillagház Alapítvány
bankszámlaszám: 10700392-68304713-51100005 
nyilvántartási szám: 13-01-0003583 
székhelye: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 16. 
adószáma: 18512197-1-41 

A Csillagház Alapítvány 2016-ban közhasznú lett, így 2017-től fogadhatja az 1%-os felajánlásokat. Ezúton is köszönjük eddigi támogatásukat és 1%-os felajánlásaikat!

Az alapítvány magánszemélyek, civil szervezetek, vállalkozások támogatását is fogadhatja. A vállalkozások, amelyek társasági adót fizetnek, az adományt elszámolhatják költségként vagy leírhatják adóalapjukból, melyhez az alapítvány az adományról igazolást ad.
Kérjük, segítsék munkánkat támogató magánszemélyek és vállalkozások megkeresésével közvetlen és távolabbi környezetükben, barátaik, ismerőseik körében. Köszönettel vesszük ajánlásaikat, ötleteiket is. Továbbra is számítunk az Önök, családjuk, barátaik és ismerőseik 1%-os felajánlásaira is. 

a Csillagház Alapítvány kuratórium nevében
Vass Tímea, elnök 

Dokumentumok

 • ALAPÍTÓ OKIRAT - 2021
  Megnyitás
 • ALAPÍTÓ OKIRAT - közhasznú 2016.nov. Csillagház Alapítvány
  Megnyitás
 • Beszámoló a 2014-es évről - Csillagház Alapítvány
  Megnyitás
 • Beszámoló a 2015-ös évről - Csillagház Alapítvány
  Megnyitás
 • Beszámoló a 2016-os évről - Csillagház Alapítvány
  Megnyitás
 • Beszámoló a 2017-es évről - Csillagház Alapítvány
  Megnyitás
 • Beszámoló a 2018-as évről - Csillagház Alapítvány
  Megnyitás
 • Beszámoló a 2019-es évről - Csillagház Alapítvány
  Megnyitás
 • Beszámoló a 2020-as évről - Csillagház Alapítvány
  Megnyitás
 • Beszámoló a 2021-es évről - Csillagház Alapítvány
  Megnyitás

Kapcsolat

Telefon

+36 1 240 1622

Levelezési cím

1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 16.

Könyvelés

Csík János csik.janos12@gmail.com

Csillagház Alapítvány • Adószám: 18512197-1-41 • Bankszámlaszám: 10700392-68304713-51100005

Made with ‌

Website Creation Software